Kongremiz Doçentlik ve Akademik Yükseltme Kriterlerini Karşılamaktadır.
BİLİMSEL PROGRAM

11:00 - 18:00
11.00 – 11.30 Açılış - Programın Tanıtımı
11.30 – 12.00 Solunum Yetmezliğindeki Hasta: Temel Kavramlar
Uzm. Dr. Ülkü Arslan
12.00 – 12.30 Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda (NIV) Temel Kavramlar
(Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisi) NIV - Modlar

Uzm. Dr. Ülkü Arslan
12.30 – 13.30 Öğle Yemeği
13.30 – 14.00 NIV Cihaz ve Ekipman Seçimi
Mihriban Hançer
14.00 – 14.30 NIV Uygulamalarında Humidifikasyon NIV Uygulamalarında Aeresol Tedaviler
Dr. Ebru Melek Benligül
14.30 – 15.15 NIV Komplikasyonlarının Önlenmesi Hemşirelik Bakımı ve İzlemi
Dr. Ebru Melek Benligül
15.15 – 15.30 Kahve Arası
15.30 – 16.00 Yüksek Akımlı Nazal Kanül Oksijenasyon Tedavisi, Kullanılan Cihaz ve Kanüller
Mihriban Hançer
16.00 – 16.30 NIV Uygulamalarında Sık Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri
Mihriban Hançer
16.30 – 17.30 Pratik Uygulamalar
17.30- 18.00 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
11:00 - 18:00
11.00 - 11.30 Açılış, Programın Tanıtımı ve Tanışma
11.30 - 12.30 Damar İçi Kateter Enfeksiyonları ile İlgili Genel Tanımlar ve Epidemiyolojisi Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonların Patogenezi ve Risk Faktörleri
Uzm. Hem. Tülay Yakut
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.00 Periferik Venöz Kateter Erişimi ve Komplikasyonların Yönetimi
Uzm. Hem. Güldem Yıldız
14.00 - 15.00 Santral Venöz Kateter Erişimi, Bakımı ve Enfeksiyon Yönetiminde Rehber Önerileri
Dr. Hem. Melike Çakır
15.00 - 15.30 Kahve Arası
15.30 – 16.00 Arter Kateterlerinin Yönetimi ve Basınç Monitörizasyon Sistemleri
Dr. Hem. Semine Aydoğan
16.00 – 16.30 Güvenli İnfüzyon Uygulamaları
Uzm. Hem. Güldem Yıldız
16.30 - 17.30 Vaka Örnekleriyle Rehbere Dayalı Önlem ve Bakım Paketleri (Bundle Yaklaşımı)
17.30 - 18.00 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
11:00 - 18:00
11.00-11.30 Açılış ve Tanışma
11.30-12.00 Renal Disfonksiyonun Değerlendirilmesi, Akut Böbrek Hasarı
Prof. Dr. Yalım Dikmen
12.00- 12.30 SRRT’nin Temel Konseptleri
SRRT Yöntemleri ve Seçimi
Fizyolojik Prensipler
Hasta Seçimi
Endikasyonlar ve Zamanlama
Prof. Dr. Yalım Dikmen
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 14.00 SRRT’nde Hazırlık, Tedavide Kullanılan Sıvılar ve Sürekli İzlem
Uzm. Hem. Duygu Gündöndü Kars
14.00- 14.20 SRRT’nde Antikoagülasyon; Sitrat ve Heparin Kullanımı
Uzm. Hem. Duygu Gündöndü Kars
14.20-14.40 SRRT’nin Hasta Cevabı Doğrultusunda Yönetimi / Uygulama Protokolleri
Prof. Dr. Yalım Dikmen
14.40-15.00 SRRT Sırasında Beslenme
SRRT İlaç Uygulamaları ve Doz Değişimi
Dr. Öğr. Üyesi Banu Katran
15.00- 15.30 Kahve Arası
15.30-16.00 SRRT Uygulanan Hastanın Hemşirelik Bakımı
Dr. Öğr. Üyesi Banu Katran
16.00- 16.20 SRRT Sık Karşılaşılan Sorunlar
SRRT Sonlandırılması
Uzm. Hem. Ömer Doğanay
16.20- 18.00 Cihaz Eğitimi ve Uygulama
18.00 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
18.30 - 19.00 Açılış Oturumu

Salon A

07.30- 08.50 Sözel Bildiri Oturumu (S 001- S 012)
Oturum Başkanları: Melike ÇAKIR, Özlem KERSU, Güldem YILDIZ

S-001 - Investigation Of Effect Of The Education To The Patients’ Perception Of Environmental Stresor İn The Intensive Care Unit- Yoğun Bakım Ünitesine İlişkin Verilen Eğitimin Hastaların Ünitedeki Çevresel Stresörleri Algılama Düzeyine Etkisinin İncelenmesi,
Özlem Akgül

S-002 - The Effect Of Zinc Oxide Creams Compared To Barrier Creams On Preventing Pressure Injury: A Retrospective Cross-Sectional Study- Çinko Oksit İçerikli Kremlerin Bariyer Kremlere Göre Basınç Yaralanmasını Önlemeye Yönelik Etkisinin Karşılaştırılması: Retrospektif Kesitsel Çalışma,
Ferhat Koç

S-003 - Supportive Nursing Care For İntensive Care Unit Patients, Structured According To Comfort Theory- Yoğun Bakım Hastaları İçin Konfor Kuramına Göre Yapılandırılmış Destekleyici Hemşirelik Bakımı,
Ferhat Koç

S-004 - Nursing Care According To Gordon's Functional Health Patterns Model Of The Patient With Cavernous Sinus Thrombosis And Mucormycosis: A Case Report- Kavernoz Sinüs Trombozu ve Mukormikozis Tanılı Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu,
Ferhat Koç

S-005 - Knowledge Level of Central Venous Catheter Care and Applications of Nurses Working in Intensive Care, Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Santral Venöz Kateter Bakım ve Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyi
Emine Yaman Lezki

S-006 - The Effect of Psychological Problems During the COVID-19 Pandemic Process on the Job Competencies of Intensive Care Nurses, COVID-19 Pandemi Sürecindeki Psikolojik Sıkıntıların Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yeterliliklerine Etkisi
Banu Terzi

S-007 - The Effect Of Bed Bath İn Intensive Care Patients: A Systematic Review- Yoğun Bakım Hastalarında Yatak Banyosunun Etkisi: Sistematik Derleme,
Yasin Karateke

S-008 - Knowledge, Attıtudes And Practıces Of Intensıve Care Nurses On Preventıon Of Pressure Injurıes: Observatıon Research- Yoğun Bakım Hemşirelerinin Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi Konusundaki Bilgi, Tutum ve Uygulamaları: Gözlem Araştırması,
Yasin Karateke

S-009 - Investigation Of The Relationship Between Workload Perception And The Work-Life Balance Of İntensive Care Nurses Working During The COVID-19 Pandemic- COVID-19 Salgını ile Mücadele Eden Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Yükü Algısı ve İş-Yaşam Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,
Banu Terzi

S-010 - Investigation of Work-Related Musculoskeletal Disorders Intensive Care Nurses: A Systematic Review, Yoğun Bakım Hemşirelerinin İşe Bağlı Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının İncelenmesi: Sistematik Derleme
Banu Terzi

S-011 - Examınatıon Of Job Satısfactıon In Nurses Workıng In A Prıvate Hospıtal, Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerde İş Doyumunun İncelenmesi
Dilek Özbakar Beşli

S-012 - Nursıng Care Of The Patıent Who Had A Stroke After The Stone Breakıng Operatıon Accordıng To The Model Of Roper, Logan And Thıerney: A Rare Case Report, Taş Kırma Operasyonu Sonrası İnme Geçiren Hastanın Roper, Logan ve Thıerney’in Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu
Dilek Özbakar Beşli
09.00- 09.10 Atatürk'ü Anma Oturumu
09.10- 10.10 Panel: Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Uygulamalarda Köprüleri Nasıl Kuralım?
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuray ENÇ ve Doç. Dr. Emine KOL

Kanıta Dayalı Hemşirelik
Prof. Dr. Ükke KARABACAK
Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları
Doç. Dr. Banu TERZİ
Yoğun Bakımda Kanıtların Uygulamaya Aktarılmasındaki Güçlükler
Hem. Duygu SUYUN
10.10- 10.40 Konferans: Yoğun Bakımda Kalite İndikatörleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Melike CENGİZ, Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
Adriano FRIGANOVIÇ, RN, BsN, MA, PhD (President WFCCN)
10.40- 11.10 Kahve Arası & Stant Turu
11.10- 11.40 Konferans: Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarının ve İAD’nin Önlenmesinde Kanıta Dayalı Bakım
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeynep ÖZER, Doç. Dr. Banu TERZİ
Abdulkareem IBLASI, RN, MSN, PhD
11.40-12.40 Panel: COVID-19 Pandemi Deneyimleri
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yalım DİKMEN, Uzm. Hem. Berrin BULUT ÇEPNİ

Birleşik Arap Emirlikleri Örneği
Odoyo MBOGA, KRCHN, KRCCN, KRS
Avustralya Örneği
Asuman SALKAYA, Critical Care Nurse Educator/Associate Lecturer
Kıbrıs Örneği
Dr. Hem. Berna ARİFOĞLU
12.40- 13.40
Öğle Yemeği ve Poster Oturumu P 001- P 014
Oturum Başkanları: Sevilay ERDEN, Berrin BULUT ÇEPNİ, Kamile ÇELİK


P-001 - Nursıng Care Of The Covıd-19 Dıagnosed Extracorporeal Membrane Oxygenatıon (ECMO) Experıenced Patıent Accordıng To Gordon's Model Of Functıonal Health Patterns: A Case Report- Covid-19 Tanılı Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (EKMO) Deneyimli Hastanın Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu,
Eda Bayram

P-002 - Nutritional changes in the intensive care patient, Yoğun bakım hastasında beslenme değişiklikleri
Hamdiye Banu Katran

P-003 - Nursıng Accordıng To Functıonal Health Patterns In Extracorporeal Membrane Oxygenızatıon (Ecmo) Therapy Care: Case Report, Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (Ecmo) Tedavisinde Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Buse Sena Ersöz

P-004 - Saving Time by Using the Emergency Set in Intensive Care Unit, Yoğun Bakım Ünitesinde Acil Durum Seti Kullanarak Zamandan Tasarruf
Ebru Taşpınar

P-005 - Incidence of Pressure Sores in a Coronary Intensive Care and Nursing Care, Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası İnsidansı ve Uygulanan Hemşirelik Bakımı
Duygu Suyun

P-006 - The Pain And `Z Technique` During Vaccination- Aşı Uygulamasında “Z Tekniği” Ve Ağrı
Özlem Doğu

P-007 - Nursıng Approach In The Preventıon Of Pressure Sores Due To Prone Posıtıon In Covıd-19 Treatment- Covıd-19 Tedavisinde Prone Pozisyonuna Bağlı Bası Yarasının Önlenmesinde Hemşirelik Yaklaşımı,
Sema Yıldırım

P-008 - Nursing Diagnosis According To NANDA-I, NIC- Nursing Interventions And NOC Outcomes Of Individuals Who İn The Icu Diagnosed With COVİD-19 Associated ARDS-Covıd-19 Ards Tanısı ile Yoğun Bakım Ünitesinde Olan Bireyin NANDA-I'ya Göre Hemşirelik Tanıları, NIC Hemşirelik Girişimleri ve NOC Çıktıları,
Semine Aydoğan

P-009 - Nursing Care Of A Postpartum Woman Treated İn The COVID-19 Intensive Care Unit According To The Roy Adaptation Model- COVID-19, Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Postpartum Dönemdeki Kadının Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakımı,
Esra Kılıç

P-010 - Where Of Intensive Care İn Nursing Education- Hemşirelik Eğitiminde Yoğun Bakımın Yeri,
Buse Tuluk

P-011 - Care of Patient with Thyroid Cancer According to Neuman Systems Model: Case Report, Neuman Sistemler Modeline Göre Tiroid Kanserli Hastanın Bakımı: Olgu Sunumu
İpek Simge Şahin

P-012 - Medipol Unıversıty Hospıtal Pedıatrıc Emergency Response Ruler Usage Experıence, Medipol Üniversitesi Hastanesi Pediyatrik Acil Müdahale Cetveli Kullanım Deneyimi
Güldem Yıldız

P-013 - Strategies to Increase Implementation of Evidence-Based Guidelines Recommendation for Preventing Healthcare-Associated Infections, Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonları Önlemede Kanıta Dayalı Kılavuz Önerilerinin Uygulanmasını Artırma Stratejileri
Deniz Şanlı

P-014 - Nursing Approach to the Individual Post CPR, Post CPR Bireye Hemşirelik Yaklaşımı
Esra Yorgun
13.40- 14.40 Panel: Ağrı, Ajitasyon ve Deliryum Yönetiminde Kanıta Dayalı Bakım
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tuğhan UTKU ve Uzm. Hem. Nazmiye Filiz ÇORBACIOĞLU

Yoğun Bakımda Ağrı Yönetimi
Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Yoğun Bakımda Sedasyon Yönetimi
Doç. Dr. Sevilay ERDEN
Yoğun Bakımda Deliryum Yönetimi
Doç. Dr. Özlem DOĞU
14.40- 15.10 Konferans: Yoğun Bakımda Beslenmeye İlişkin Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
Prof. Dr. Aysel GÜRKAN
15.10- 15.40 Kahve Arası & Stant Turu
15.40- 16.10 Konferans: Beyin Ölümü ve Donör Bakımı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN
Prof. Dr. Tuğhan UTKU
16.10- 17.10 Panel: Çocuk Yoğun Bakım Hastalarında Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Gülçin BOZKURT, Dr. Hem. Ebru Melek BENLİGÜL

İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Çocuk İzlemi
Uzm. Hem. Tülay YAKUT
Pediyatrik Deliryum Yönetimi
Doç. Dr. Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA
Aile Entegre Bakım
Dr. Öğr. Üyesi Öznur TİRYAKİ
17.30- 18.00
Uydu Sempozyumu
Yoğun Bakım Hastalarında Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi ve Kanıta Dayalı Bakım
Oturum Başkanları:
Uzm. Hem. Duygu GÜNDÖNDÜ KARS, Uzm. Hem. Ömer DOĞANAY
Uzm. Hem. Ebru KIRANER
18.00- 19.00 Doç. Dr. Sevim Ulupınar ile “ Kendinle Buluşma Saati”
19.00- 20.30 Sözel Bildiri Oturumu (S 025- S 036)
Oturum Başkanları: Banu TERZİ, Sevda EFİL, Emine ÜSTÜN GÖKÇE

S-025 - Evaluation Of Thirst And Applications For Thirst İn Patients Hospitalized İn The Intensive Care Unit- Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Susuzluğun ve Susuzluğa Yönelik Yapılan Uygulamaların Değerlendirilmesi
Sevim Çelik

S-026 - The Effect Of Ergonomic Sleep Mask Use On Sleep Quality And Comfort İn Intensive Care Patients- Yoğun Bakım Hastalarında Ergonomik Uyku Maskesi Kullanımının Uyku Kalitesi ve Konforu Üzerine Etkisi,
Sibel Altıntaş

S-027 - The Relationship Between Clinical Learning Perception and Isolation Prevention Cmpliance, Glove Use Attitudes of Nursing Students, Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Öğrenme Algısı ile İzolasyon Önlemlerine Uyumu ve Eldiven Kullanma Tutumları Arasındaki İlişki
Feyzan Garip

S-028 - The Relationship Between Intergenerational Nursing And Spiritual Care And Patient Advocacy: Three Generations İn Intensive Care- Kuşaklararası Hemşirelik ile Manevi Bakım ve Hasta Savunuculukları Arasındaki İlişki: Yoğun Bakımda Üç Kuşak,
Özge Uçar

S-029 - The Relationship Between Palliative Care Nurses' Attitudes Towards Pressure Injuries and Their Levels of Knowledge, Palyatif Bakım Hemşirelerinin Basınç Yaralanmalarına İlişkin Tutumları ile Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişki
Özge Uçar

S-030 - The Effect of Abdominal Massage on Managing Constipation in Palliative Care Patients, Palyatif Bakım Hastalarında Abdominal Masajın Konstipasyonu Yönetmeye Etkisi
Özge Uçar

S-031 - The Relationship Between The Attitudes Of Intensive Care Nurses Towards Evidence-Based Nursing And Their Decision-Making Skills- Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumları ile Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi,
Meryem Yücel

S-032 - Endotracheal Tube Cuff Pressure Control In Preventıon Of The Development Of Ventılator-Assocıated Pneumonıa: Is It Contınuous? Is It Intermıttent?: A Systematıc Revıew- Ventilatör İlişkili Pnömoni Gelişiminin Önlenmesinde Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı Kontrolü: Sürekli Mi? Aralıklı Mı?: Sistematik İnceleme,
Serpil Uçar

S-033 - Validity And Reliability Of The Turkish Version Of Nonverbal Pain Scale İn Adults- Yetişkinler İçin Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği’nin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması,
Pınar Kaya

S-034 - Comparison Of Pain Scales Used İn Adult Non-Verbal Critical Care Patients: A Systematic Literature Review- Erişkin Sözel İletişim Kuramayan Yoğun Bakım Hastalarında Kullanılan Ağrı Skalalarının Karşılaştırılması: Sistematik Bir Literatür İncelemesi,
Pınar Kaya

S-035 - Assessment Of Procedural Paın In Patıents Wıth Covıd-19 In The Intensıve Care Unıt- Yoğun Bakımda Yatan Covıd 19 Tanılı Hastalarda Prosedürel Ağrı Değerlendirmesi,
Sevilay Erden

S-036 - The Relationship Between The Burden Of Care And Hospital Anxiety And Depression İn The Relatives Of Elderly Patients Transferred From The İntensive Care Unit To The Ward- Yoğun Bakımdan Servise Transfer Edilen Yaşlı Hastaların Yakınlarında Bakım Verme Yükünün Hastane Anksiyete ve Depresyonu ile İlişki,
Sevda Türen

 

Salon B

07.30- 08.50 Sözel Bildiri Oturumu (S 013- S 024)
Oturum Başkanları: Banu KATRAN, Burcu DEDEOĞLU, Ümran BİNGÖL

S-013 - Determination Of Sleep Quality And Affecting Factors Of Patients İn The Intensive Care Unit During The COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Study- COVID-19 Pandemi Sürecinde Yoğun Bakım Ünitesi'nde Yatan Hastaların Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kesitsel Çalışma,
Nuray Turan

S-014 - Comparison Of Peripheral Venous Catheter Staying Time And Reasons For Removal İn Adult Patients.- Yetişkin Hastalarda Periferik Venöz Kateterin Kalış Süresi ve Çıkarılma Nedenlerinin Karşılaştırılması,
Nuray Turan

S-015 - The Effect Of Light On Sleep Quality And Physiological Parameters İn Patients İn The İntensive Care Unit- Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Işığın Uyku Kalitesi ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi
Nuray Turan

S-016 - Effects Of Endotracheal Suctioning Procedure Steps Applied İn Intensive Care On Suctioning Complications- Yoğun Bakımda Uygulanan Endotrakeal Aspirasyon İşlem Basamaklarının Aspirasyon Komplikasyonlarına Etkisi,
İlkin Yılmaz

S-017 - The Effects Of Open And Closed System Endotracheal Suctioning Methods On Suctioning Frequency And Amount Of Secretion- Açık ve Kapalı Sistem Endotrakeal Aspirasyon Yöntemlerinin Aspirasyon Sıklığı ve Sekresyon Miktarına Etkisi,
İlkin Yılmaz

S-018 - The Relationship Between Intensive Care Nurses’ Attitude Towards Futile Treatments And The Level Of Moral Distress, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etkisiz Uygulamalara İlişkin Tutumu ve Ahlaki Sıkıntı Düzeyi Arasındaki İlişki
Dilek Özden

S-019 - Example Of Good Practice İn The Safe Drug Administration İn Intensive Care: Use Of Standard Drug Dosing Charts- Yoğun Bakımda Güvenli İlaç Uygulamalarında İyi Uygulama Örneği: Standart İlaç Doz Çizelgesi Kullanımı,
Ebru Melek Benligül

S-020 - Current Evidence On Instillation Of Normal Salin İn The Endotracheal Suctioning Procedure- Endotrakeal Aspirasyon İşleminde Serum Fizyolojik Kullanımına İlişkin Güncel Kanıtlar
Ebru Melek Benligül

S-077 - The Effectiveness Of The Initiative To Reduce Dry Mouth And Thirst İn Intensive Care Patients- Yoğun Bakım Hastalarında Ağız Kuruluğu ve Susuzluk Hissini Azaltma Girişiminin Etkinliğinin İncelenmesi,
Semine Aydoğan

S-022 - Preferences And Experiences Of Family Members Witnessing Cardiopulmonary Resuscitation: A Systematic Review
Özlem Doğu

S-023 - Approach To The Patient With COVID-19 With High Fidelity Simulation Education: A Randomized Controlled Study- Yüksek Gerçeklikli Simülasyon Eğitimi ile COVID-19’lu Hastaya Yaklaşım: Randomize Kontrollü Bir Çalışma,
Ramazan Bozkurt

S-024 - Evaluatıon Of Caprını, Autar And Padua Scales In Deep Veın Thrombosıs Rısk Assessment On Hospıtalızed Patıents- Derin Ven Trombozu Risk Değerlendirmede Caprini, Autar ve Padua Ölçeklerinin Klinikte Yatan Hastalar Üzerinde Değerlendirilmesi
Merve Şahin
19.00- 20.30 Sözel Bildiri Oturumu (S 037- S 048)
Oturum Başkanları: Berna ARİFOĞLU, Tülay YAKUT, Sevda TÜREN

S-037 - Effects Of The Care Given To Intensive Care Patients On The Prevention Of Central Venous Catheter-Related Infections Using The Translating Evidence İnto Practice-Kanıtı Uygulamaya Dönüştürme Modeli ile Yoğun Bakım Hastalarına Verilen Bakımın Santral Venöz Kateter İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Etkisi,
Deniz Şanlı

S-038 - Evaluation of Compliance with Infection Prevention Guidelines by Observation Method, Enfeksiyon Önleme Kılavuzlarına Uyumun Gözlem Yöntemi ile Değerlendirilmesi
Deniz Şanlı

S-039 - The Impact Of The Covid-19 Pandemic On The Covid Stress Of Nurses- Covid- 19 Pandemisinin Hemşirelerin Covid Stresine Etkisi,
Besey Ören

S-040 - Evaluation of Nurses Working in the Intensive Care Unit in Coping with Moral Distress and Epidemic During the Pandemic Period, Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Pandemi Döneminde Ahlaki Sıkıntı ve Salgınla Başa Çıkma Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Fatma Beyaz

S-041 - Determination Of Competence Status Of Nurses Working İn Intensive Care During The Covid-19 Pandemic Period- Covid-19 Pandemi Döneminde Yoğun Bakımda Görev Yapan Hemşirelerin Yetkinlik Durumlarının Belirlenmesi,
Yasemin Ergün

S-042 - Evaluation Of The Effect Of Music Therapy Applied To Intensive Care Patients On Pain During Endotracheal Aspiration- Yoğun Bakım Hastalarına Uygulanan Müzik Terapinin Endotrakeal Aspirasyon Sırasındaki Ağrı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi,
Şebnem Akbaş

S-043 - İntrathecal Stem Cell Applıcatıon İn Patıent Wıth Norologıcal Involvement Of COVID-19- COVID 19 ‘Un Norolojik Tutulumu Olan Hastada İntratekal Kök Hücre Uygulaması
Merve Turkay

S-044 - Our Prone Posıtıon Applıcatıon Protocol In A Covıd-19 Ards Patıent Requestıng Veno-Venous Ecmo Support: Case Report- Veno-Venöz Ecmo Destek Tedavisi Alan Bir Covıd-19 Ards Hastamızda Prone Pozisyonu Uygulama Protokolümüz: Olgu Sunumu
Merve Turkay

S-045 - Protocol For Preventıon Of Facıal Regıon Pressure Injury In Patıents In Prone Posıtıon: Case Report- Prone Pozisyon Verilen Hastalarda Yüz Bölgesi Basınç Yaralanmasını Önleme Protokolü: Olgu Sunumu,
Merve Turkay

S-046 - Use Of Gloves İn The Intensive Care Unit- Yoğun Bakım Ünitesinde Eldiven Kullanımı,
Nimet Ateş

S-047 - The Effect Of Moral Sensitivity Levels On Intensive Care Nurses On Their Attitudes Towards Death- Yoğun Bakım Hemşirelerinin Etik Duyarlılık Düzeylerinin Ölüme Karşı Tutumları Üzerine Etkisi,
Ebru Kaya

S-048 - The Effect of Professional Autonomy and Job Motivation of Intensive Care Nurses on Missed Nursing Care, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Mesleki Özerklik ve İş Motivasyonlarının Karşılanmayan Bakım Gereksinimlerine Etkisi
Ebru Kaya

Salon A

07.30- 08.50 Sözel Bildiri Oturumu (S 049- S 060)
Oturum Başkanları: Aycan KELEZ, Sibel ALTINTAŞ, Meryem YÜCEL

S-049 - Informatıon Levels And Practıces Of Intensıve Care Nurses About Enteral Nutrıtıon Of Patıents Receıvıng Hıgh-Dose Inotropıc Therapy- Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yüksek Doz İnotrop Tedavisi Alan Hastaların Enteral Beslenme Hakkında Bilgi Düzeyleri ve Uygulamalar
Sema Yıldırım

S-050 - Investigation of the Relationship Between Personality Traits of Intensive Care Nurses and Attitudes and Behaviors towards End-of-Life Care, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kişilik Özellikleri ile Yaşam Sonu Bakıma Yönelik Tutum ve Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Cansu Polat Dunya

S-051 - Investigation of the Relationship Between Intensive Care Nurses' Attitudes Towards Obese Patients and Caring Behaviors, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Obez Hastalara Karşı Tutumları ile Bakım Verme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Cansu Polat Dunya

S-052 - Experiences of Intensive Care Nurses in the Covid 19 Pandemic Covid 19 Pandemisinde Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deneyimleri
Fatma Gönül Burkev

S-053 - The Effect of Prone Position on Vital Parameters in Intubated Patients Diagnosed with Covid 19, Covid 19 Tanılı Entübe Hastalarda Prone Pozisyonunun Vital Parametrelere Etkisi
Fatma Gönül Burkev

S-054 - Salt Spirit Inhalation Burn After In-Vehicle Traffic Accident Nursing Care According to Watson's Theory of Human Care: A Case Report, Araç İçi Trafik Kazası Sonra Tuz Ruhu İnhalasyon Yanığı Watson İnsan Bakım Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı:Olgu Sunumu
Fatma Gönül Burkev

S-055 - Practıces Of Intensıve Care Nurses For The Intra-Hospıtal Patıent Transfer Process, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Kurum İçi Hasta Transfer Sürecine Yönelik Uygulamaları
Sevda Efil

S-056 - Evaluatıon Of Secondary Traumatıc Stress Levels Of Intensıve Care Unıt Nurses, Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İkincil Travmatik Stres Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Ebru Önler

S-061 - Evaluation of Patients Who Developed Pressure Ulcer in Intensıve Care Unit, Yoğun Bakımda Basınç Yarası Gelişen Hastaların Değerlendirilmesi
Zeliha Çetinkaya

S-058 - Effective Catheter Care and Infection Management, Etkili Katater Bakımı ve Enfeksiyon Yönetimi
Meltem Tabakçıoğlu

S-059 - Enteral Nutrition in Patients Hospitalized in Adult İntensive Care Units Assessment of Competence, Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Enteral Beslenme Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Güldan Kahveci

S-060 - Compliance Of Hospital Employees With The Normalization Process After The COVID-19 Pandemic, COVID-19 Pandemisi Sonrası Hastane Çalışanlarının Normalleşme Sürecine Uyumu
Muhammed Sevindik
09.00- 09.30
Konferans
Güvenli İnfüzyon Uygulamaları
Oturum Başkanı:
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN
09.30- 10.30 Panel: Dünya’da ve Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşiresinin Eğitimi
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya KAYA, Doç. Dr. Sevim ULUPINAR

Amerika Birleşik Devletleri’nde Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
Dorina HARPER, MS, APRN-CNS, ACNS-BC, CCRN, CNRN Clinical Nurse Specialist - Critical Care/Neurosciences
Afrika’da Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
Juliet KWADZODEH, ICU Nursing Consultancy
Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitimi
Doç. Dr. Emine TÜRKMEN
10.30- 11.00 Kahve Arası & Stant Turu
11.00-12.00 Panel: İnvaziv Mekanik Ventilasyon Tedavi Yöntemlerine İlişkin Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aysel GÜRKAN, Doç. Dr. Sevilay ERDEN

Prone Pozisyonu
Hem. Feride AKSOY
Erken Mobilizasyon
Alicia SAN JOSE, RN, PhD
Mekanik Ventilasyondan Ayırma-Weaning Uygulamaları
Prof. Dr. Sevim ÇELİK
12.00-12.30
Uydu Sempozyumu
Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Oturum Başkanı:
Uzm. Hem. Tülay YAKUT
Mihriban HANÇER
12.30-13.30
Öğle Yemeği ve Poster Oturumu P 015- P 028
Oturum Başkanları: Sevilay ERDEN, Berrin BULUT ÇEPNİ, Kamile ÇELİK


P-016 - Nursing Care of a Patient Using Hemoperfusion Filter in Intraabdominal Sepsis: A Case Report, İntraabdominal Sepsiste Hemoperfüzyon Filtresi Kullanılan Hastanın Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Oya Cengiz

P-017 - Intestınal Stomas, Its Complıcatıons And Current Care Practıces, İntestinal Stomalar, Komplikasyonları ve Güncel Bakım Uygulamaları
Şenay Gökdemir

P-018 - Nursıng Care For A Tracheostomy Patıent Dıagnosed By Gullıaın Barre Accordıng To Joyce Travelbee’s Human To Human Relatıons Model: A Case Report, Gulliain Barre Tanısı Olan Trakeostomili Hastaya Joyce Travelbee’nin İnsan İnsana İlişki Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Bir Olgu Sunumu
Merve Yaşar

P-019 - The Case Of Delırıum Developıng In The Icu Patıent Investıgatıon Accordıng To Roy Adaptatıon Model, Yoğun Bakım Hastasında Gelişen Deliryum Vakasının Roy Adaptasyon Modeline Göre İncelenmesi
Duygu Akbaş Uysal

P-020 - Is Tap Water Correct to Use?, Musluk Suyu Kullanımı Doğru Mu?
Berna Cafer Karalar

P-021 - Quıck Transıtıon To Intensıve Care Nursıng In Antalya Atatürk State Hospital Durıng The Pandemıc: An Experıence Sharıng, Pandemi Sürecinde Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Hemşireliğine Hızlı Geçiş: Bir Deneyim Paylaşımı
Dilek Özbakar Beşli

P-022 - Evaluatıon Of Physıcal Restraınt In Intensıve Care And The Role Of Nursıng Care, Yoğun Bakımda Fiziksel Kısıtlama Değerlendirilmesi ve Kanıta Dayalı Hemşirelik Bakım Rolü
Burcu Birbilen

P-023 - Evaluatıon Of Nursıng Care Interventıons For Materıal-İnduced Pressure Wounds In Icu Patıents, Yogun Bakım Hastalarında Materyal Kaynaklı Bası Yaralarında Hemşirelik Bakım Girişimlerinin Değerlendirilmesi,
Güneş Bozkuş

P-024 - Nursıng Care And Its Importance In The Fontan Procedure, Fontan Prosedüründe Hemşirelik Bakımı ve Önemi
Elif Aydoğdu

P-025 - The Use of Moulage Method in a Part-task Trainer Simulator in Improving Endotracheal Suctioing Practice Skills in Nursing Students, Hemşirelik Öğrencilerinde Endotrakeal Aspirasyon Uygulama Becerisi Geliştirmede Parça Görev Öğretici Simülatörde Mulaj yöntemi Kullanımı
Dilek Özden

P-026 - Review: Nursing Approach in Patients Diagnosed with Jaundice and Experiencing Itch Symptom, Derleme: Sarılık Tanısı Olan Kaşıntı Semptomu Yaşayan Hastalarda Hemşirelik Yaklaşımı
Dilek Gelin

P-027 - Management Of Care In A Patıent Wıth Arterıovenous Fıstula Thrombosıs: A Case Report- Arteriyovenöz Fistül Trombozu Gelişen Hastada Bakım Yönetimi: Olgu Sunumu
Sema Yıldırım
13.30-14.30 Panel: İnvaziv Araç İlişkili Enfeksiyonların Kontrolünde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN ve Doç. Dr. Besey ÖREN

Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonlar
Dr. Hem. Melike ÇAKIR
Ventilatör İlişkili Pnomoni
Hem. Melek AYDIN
Üriner Kateter İlişkili Enfeksiyonlar
Dr. Öğr. Üyesi H. Banu KATRAN
14.30-15.00 Konferans: ABD’de İleri Hemşirelik Uygulamaları
Oturum Başkanı: Dr. Hem. Melike ÇAKIR
Susan YEAGER, DNP, RN, CCRN, ACNP-BC, FNCS
15.00-15.30 Kahve Arası & Stant Turu
15.30-16.30 Panel: CPR Sonrası Tedavi ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN, Doç. Dr. Özlem DOĞU

Nörolojik İyileşmenin Sağlanması
Prof. Dr. Oktay DEMİRKIRAN
Hedeflenmiş Sıcaklık Yönetimi
Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK
Soğutma Teknolojileri
Dr. Süha BOZBAY
16.30-17.00 Konferans: Sepsis Yönetiminde Kanıt Temelli Uygulamalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ
Prof. Dr. Perihan ERGİN ÖZCAN
17.00- 18.00 Panel: Yoğun Bakımlarda Kanıta Dayalı Uygulama Örnekleri
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Yasemin AKBAL ERGÜN, Uzm. Hem. Semine AYDOĞAN

İzmir Çiğli EAH Örneği
Dr. Hem. Ümran BİNGÖL
Koç Üniversitesi Hastanesi Örneği
Uzm. Hem. Berrin BULUT ÇEPNİ
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk YB Örneği
Dr. Hem. Ebru Melek BENLİGÜL
18.00- 19.00 Doç. Dr. Sevim Ulupınar ile “ Kendinle Buluşma Saati”
19.00- 20.30 Sözel Bildiri Oturumu (S 073- S 085)
Oturum Başkanları: Özlem DOĞU, Ömer DOĞANAY, Fatma Gönül BURKEV

S-073 - Koç Unıversıty Hospıtal Intensıve Care Experıence Durıng The Covıd 19 Pandemıc Perıod Covıd 19 Pandemi Döneminde Koç Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Deneyimi
Büşra Karabacak

S-074 - Evıdence-Based Practıces For Preventıng Pressure Sores In Patıents Receıvıng Extracorporeal Membrane Oxygenatıon (Ecmo) After Beıng Dıagnosed Wıth Covıd-19 Case Report, Covid-19 Tanısı Sonrası Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyon (Ecmo) Tedavisi Uygulanan Hastada Basınç Yaralanmalarının Önlenmesine Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar: Olgu Sunumu
Yusuf Ali

S-075 - The Effect Of Ozone Therapy On Wound Healing In The Development Of Pressure Wound In Icu Patients, Yoğun Bakım Hastalarında Bası Yarası Gelişiminde Ozon Tedavisinin Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi,
Aslı Aygün

S-076 - The Levels Of Knowledge Of The İntensive Care Nurses İn Terms Of Parenteral Nutrition And Practices- Yoğun Bakım Hemşirelerinin Parenteral Beslenme ve Uygulamaları ile İlgili Bilgi Düzeyleri,
Fatma Gökçe Tahan

S-021 - Effects Of Ergonomic Training And Equipment Intend To Musculoskeletal System Disorders On Quality Of Life In Healthcare Professionals- Sağlık Çalışanlarında Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarına İlişkin Ergonomik Eğitim ve Ekipmanın Yaşam Kalitesine Etkisi,
Özlem Kersu

S-078 - The Relationship Between Intensive Care Nurses' Attitudes Towards Organ Donation, Euthanasia, and Terminal Patients and Their Moral Sensitivity, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Organ Bağışı, Ötenazi ve Ölümcül Hastaya İlişkin Tutumlarının Etik Duyarlılıkları ile İlişkisi
Semine Aydoğan

S-079 - The Role Of Mouth Care With Hydrogen Peroxide İn Prevention Of Nosocomial Pnemonia Among The Patients With Mechanic Ventilator-Ventilatöre Bağlı Hastalarda Hidrojen Peroksit ile Verilen Ağız Bakımının Nozokomiyal Pnömoni Gelişimini Önlemede Etkisinin İncelenmesi,
Gülşen Öztürk Genç

S-080 - The Effect Of Application For The Patients Pain Developed By Removing The Mediastinum And Thorax Tubes After Open Cardiovascular Surgery Thorax Tubes After- Açık Kalp Damar Cerrahisi Sonrası Hastalarda Mediasten ve Toraks Tüpü Çıkarılmasına Bağlı Gelişen Ağrıda Soğuk Uygulamanın Etkisi,
Emine Habibe Yılmaz

S-081 - Determining the Relationship Between Nursing Care Role Orientation in Intensive Care and Ethical Attitudes, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Bakım Rollerine Oryantasyonları ile Etik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Fahriye Şeyma Kara

S-082 - Evaluation of Nursing Interventions, Oral Care Frequency and Developing Complications in the Case of Enterally Fed Intensive Care Patients, Enteral Yolla Beslenen Yoğun Bakım Hastalarında Uygulanan Hemşirelik Girişimlerinin, Ağız Bakım Sıklığının ve Gelişen Komplikasyonların Değerlendirilmesi
Fahriye Şeyma Kara

S-083 - Risk Of Constipation İn Patients Of Neurology Intensive Care Unit And The Affecting Factors- Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastalarda Konstipasyon Riski ve Etkileyen Faktörler,
Kıymet Meses

S-084 - Comoarison Of The Effıcıency Of Oxygen Therapy Wıth Nasal Cannula And Sımple Mask, Nazal Kanül ve Maske Oksijen Etkinliğinin Karşılaştırılması
Funda Akdoğan

S-085 - "Evaluation of Enteral Feeding Practices in Turkish Pediatric Intensive Care Unites Türkiye'deki Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Enteral Beslenme Uygulamalarının Değerlendirilmesi"
Tülay Yakut

 

Salon B

07.30- 08.50 Sözel Bildiri Oturumu (S 061- S 072)
Oturum Başkanları: Öznur TİRYAKİ, Semine AYDOĞAN, Özge UÇAR

S-057 - The Relationship between Intensive Care Nurses' Knowledge Levels, Attitudes and Practices Regarding Physical Restraints, and Moral Sensitivity, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespitlere İlişkin Bilgi Düzeyleri, Tutum ve Uygulamaları ile Ahlaki Duyarlılıkları Arasındaki İlişki
Sema Furuncu

S-062 - Awareness Of Intensive Care Nurses About Alcohol Withdrawal Syndrome And Care Practices- Yoğun Bakım Hemşirelerinin Alkol Yoksunluğu Sendromu ve Bakım Uygulamalarına İlişkin Farkındalıkları,
Nurgül Arpag

S-063 - Scales Used in the Monitoring of the Intensive Care Patient Under Sedation Sedasyon Altındaki Yoğun Bakım Hastasının İzleminde Kullanılan Ölçekler
Hamdiye Banu Katran

S-064 - Opinions of Nurses Working in the Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit on Having an Intensive Care Nursing Certificate, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerinin Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmaya İlişkin Görüşleri
Utku Bayram

S-065 - Intensive Care Management İn Pregnant Women With A Diagnosis Of COVID-19: A Case Report- COVID-19 Tanılı Gebede Yoğun Bakım Yönetimi: Olgu Sunumu,
Esra Kılıç

S-066 - The Effect Of Long Fasting Times On Post-Surgery Pain, Anxiety And Patient Comfort In The Surgery Patient: A Meta-Analysis Study- Uzun Açlık Sürelerinin Cerrahi Sonrası Ağrı, Anksiyete Ve Hasta Konforu Üzerindeki Etkisi: Meta Analiz Çalışması
Zeynep Gündüz

S-067 - , Nurses Self-Efficacy İn Evaluating Nutritional Care Of Elderly Individuals And Affecting Factors- Hemşirelerin Yaşlı Bireylerin Beslenme Bakımını Değerlendirmeye İlişkin Öz-Yeterlikleri ve Etkileyen Faktörler
Gülcan Çakıroğlu

S-068 - The Effect Of Psychologıcal Stabılıty Levels Of Nurses Workıng In The Pandemıc Servıce On Emotıonal Eatıng Behavıors- Pandemi Servisinde Çalışan Hemşirelerin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Duygusal Yeme Davranışları Üzerine Etkisi
Furkan Doğan

S-069 - Doctoral level intensive care studies in nursing: Which field? Which topic? Which result? Which suggestion? Hemşirelikte Doktora düzeyinde yoğun bakım çalışmaları: Hangi alan? Hangi konu? Hangi sonuç? Hangi öneri?
Berna Cafer Karalar

S-070 - An Investigation of Non-Pharmacological Nursing Interventions in the Prevention and Care of Delirium in Intensive Care Patients, Yoğun Bakım Hastalarında Deliryumun Önlenmesinde ve Bakımında Farmakolojik Olmayan Hemşirelik Girişimlerinin İncelenmesi
Dilek Gelin

S-071 - Laughter Yoga and Intensive Care Nurses, Kahkaha Yogası ve Yoğun bakım Hemşireleri
Dilek Gelin

S-072 - Care Of Patıents Wıth Toxıc Epıdermal Necrolysıs In Icu, Yoğun Bakımda Toksik Epidermal Nekrolizli Hasta Bakımı
Duygu Akbaş Uysal
19.00- 20.30 Sözel Bildiri Oturumu (S 086- S 097)
Oturum Başkanları: Duygu SÖNMEZ DÜZKAYA, Duygu GÜNDÖNDÜ KARS,
Halenur ŞAHİN

S-086 - Three Hearts Beıng For One Body In The Pedıatrıc Intensıve Care Unıt; Mother, Baby, Nurse- Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bir Beden İçin Atan Üç Kalp; Anne, Bebek, Hemşire,
Öznur Tiryaki

S-087 - Our Experıence Of Nursıng In Obstetrıc Patıent In A Pedıatrıc Intensıve Care Unıt- Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Obstetrik Hastada Hemşirelik Deneyimimiz
Öznur Tiryaki

S-088 - Nursing Care For ICU Patient Diagnosed With Covid-19 According To Peplau Interpersonal Relations Theory, Covid-19 Tanılı Yoğun Bakım Hastasına Peplau Kişilerarası İlişkiler Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı
Esra Yorgun

S-089 - Pressure Ulcer Prevalence İn Dicle University General Intensive Care Unit: A Retrospective Study- Dicle Ünitesi Genel Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Prevalansının Retrospektif Belirlenmesi,
Mehtap Beyazit

S-090 - Determination of Burnout Levels of Nurses Caring for Patients with Delirium in Intensive Care Unit, Yoğun Bakımda Deliryumda Olan Hastalara Bakım Veren Hemşirelerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi
Neslihan Sarı

S-091 - Review of Selected Evidence Guidelines on Delirium, Deliryum ile İlgili Seçili Kanıt Rehberlerinin İncelenmesi
Neslihan Sarı

S-092 - Monitoring the effect of high-flow oxygen therapy applied to patients with a diagnosis of Covid 19 in the Intensive Care Unit on respiratory parameters and management of prone position.Yoğun Bakım ünitesinde yatan Covid 19 tanılı hastalara uygulanan yüksek akımlı oksijen tedavisinin solunum parametrelerine etkisinin izlenmesi ve prone pozisyonunun yönetimi
Emine Üstün Gökçe

S-093 - Nursing Care of a Patient with Covid Pneumonia with Renal Transplantation According to the Roy Adaptation Model: A Case Report, Renal Transplantasyon Olan Covid Pnömonili Hastanın Roy Adaptasyon Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Cemile Şeyma Gümüş

S-094 - The Effect Of Prone Position Use On Ventilator Mode, Blood Gas And Ventilator-Associated Pneumonia İn Intensive Care Patients- Yoğun Bakım Hastalarında Prone Pozisyon Kullanımının Ventilatör Modu, Kan Gazı ve Ventilatör İlişkili Pnömoni Üzerine Etkisi,
Burcu Dedeoğlu Demir

S-095 - Importance of Simulation Method in Orientation Program of Intensive Care Nurses, Yoğun Bakım Hemşirelerinin Oryantasyon Eğitiminde Simülasyon Yönteminin Önemi
Sevim Ulupınar

S-096 - Critical Care Nurses’ Practice And Opinions About Nursing Handover- Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hasta Teslimi ile İlgili Uygulamaları ve Görüşleri,
Yüsranur Günday

S-097 - Olgu Sunumu-Case Report
Nurgül Bölükbaş
08.30- 09.00 Konferans: ECMO Tedavisi ve Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi H. Banu KATRAN
Hem. Ebru TAŞPINAR
09.00- 09.30 Konferans: Planlanmamış Ekstübasyonu Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamalar
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sevim ÇELİK
Prof. Dr. Asiye DURMAZ AKYOL
09.30- 10.00 Konferans: Kritik Hastalarda Ağız Bakımında Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine TÜRKMEN
Dr. Hem. Özlem KERSU
10.00-11.00 Panel: Kanıta Dayalı Hasta Güvenliği Uygulamaları
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ükke KARABACAK, Hem. Berrin TUNALI

Güvenli Hasta Transportu
Prof. Dr. Fatma DEMİR KORKMAZ
Güvenli Hasta Teslimi
Hem. Didem CENGİZ
Homeodinamik Monitörizasyonda Güvenli Uygulamalar
Dr. Hem. Melike Çakır
11.00- 11.30 Uzman ile Söyleşi: Yoğun Bakım Hemşireliğinde Değerler ve Bakım Davranışları
Oturum Başkanı: Hem. Ayşe PİŞKİN
Doç. Dr. Emine KOL
11.30- 12.00 Kapanış
 DUYURULAR
 • Kongre Başlangıç Tarihi
  09 Kasım 2022
 • Kongre Bitiş Tarihi
  12 Kasım 2022
 • Bildiri Gönderimi Son Tarihi
  30 Ekim 2022
 • Bildiri Değerlendirme Tarihi
  7 Ekim 2022
 • İndirimli Kayıt Son Tarihi
  31 Ağustos 2022